مرور برچسب

تاریخچه شهر باستانی بگرام افغانستان

بگرام افغانستان

شهر باستانی بگرام افغانستان     شهر باستانی بگرام در دهه های 1930 و 1940 مورد حفاری باستان شناسان فرانسوی قرار گرفت. در دو اتاق به نامهای اتاق 10 و 13 تعداد زیادی اشیای تجاری یافت شد که متعلق به نقاط مختلف جاده ابریشم از چین تا شمال مصر