مرور برچسب

تاریخچه نبرد گرانیک

نبرد گرانیک نخستین جنگ بزرگِ اسکندر و هخامنشیان

اسکندر مقدونی در بهار سال ۳۳۴ ق. م با گذشتن از تنگه داردانل وارد آسیا صغیر شد. نخستین نبرد در کنار رود گرانیکوس (بیگاچای امروزی در ترکیه) که به دریای مرمره می‌ریخت رخ داد. این نبرد نخستین نبرد اسکندر مقدونی و امپراتوری هخامنشی است.