مرور برچسب

تاریخچه نخجیر هخامنشی

تنگ بولاغی – نخجیر هخامنشی

تنگ بولاغی - نخجیر هخامنشی     در تنگ بلاغی یا بولاغی دو محوطه و چهار اثر از دوره هخامنشی کشف شده است که عبارتند از دیواره راه شاهی، مجراهای دختربر،دیواره های سنگچین و دو محوطه استقراری. راه شاهی: از ابتدای دره از سمت پاسارگاد در هر دو