مرور برچسب

تاریخچه نقش برجسته آنو با نی نی

نقش برجسته آنو با نی نی

پادشاه لولوبیان لباسی كوتاه و مطبق با كفشهای صندل دارد و از نیمرخ حجاری شده است. در دست راست سلاح و در دست چپ كمانی دارد و در زیر پایش دشمنی شكست خورده خوابیده است.