مرور برچسب

تاریخچه هنر اشکانیان

ویژگی های بارز هنر اشکانیان

ویژگی های بارز هنر اشکانیان   ویژگی های بازر هنر اشکانی عبارتند از : روبرو نگری بار روحی مذهبی استفاده از خطوط مستقیم موازی صراحت در نقاشی در اغلب آثار هنری این دوره، هدف انتقال یک گزارش یا خبر به بیننده است. در این دوره، هنر به جای توجه