مرور برچسب

تاریخچه کتیبه خشایارشا بر پلکان آپادانا

کتیبه خشایارشا بر پلکان آپادانا

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که شادی برای مردم آفرید.که خشیارشا را شاه کرد