مرور برچسب

تاریخچه کشف رود

تاریخچه کشف رود

در 130 کیلومتری مشهد نزدیک روستای بقبقو در بستر خشک کشف رود، شواهدی از انسان دوره پارینه سنگی قدیم کشف شده است.