مرور برچسب

تاریخچه گوی تپه

تاریخچه گوی تپه

گوی تپه یكی از اولین مناطق حفاری شده در شمال غرب ایران است كه فرهنگ عصر مفرغ را نمایان كرده و لایه های آن به هزاره سوم پیش از میلاد تا دوره آهن 2 تعلق دارد.