مرور برچسب

تاریخ اشكانیان

تاریخ مختصر از سلسله اشکانیان

اشکانیان، یکی از دودمان‌های پارتی‌های ایران باستان بودند که در دوره هخامنشی و پس از آن حکومت مستقل خود را برخیل شرقی ایران به نام "آشکا" برپا کردند. آشکانیان در دوره سلوکی و پس از آن تحت تأثیر فرهنگ یونان قرار گرفتند و در نهایت در دوره

اشکانیان که بودند ؟

اشکانیان که بودند ؟   اشكانیان بر آمده از قومی سكایی به نام پرنی بودند. پرنی ها بنا بر گزارش استرابون یكی از قومهای شرقی سكایی و یكی از قبیله های مهم اتحادیه داهه بودند كه در دشت میان گرگان و كرانه های تجن جنوبی در پارت شمالی سكونت داشتند