مرور برچسب

تاریخ تروا

اکتشاف تروآ

شهر باستانی ایلیون که نام آن در شعرهای هومر و ویرژیل نیز دیده می شد، در دهه ۱۸۷۰ میلادی توسط باستان شناسی آلمانی به نام «هاینریش اشلیمان» شناسایی گشت. بعد از کند و کاوها، تاریخچه این شهر به چند دوران شامل تروای ۱ تا تروای ۹ تقسیم بندی شد.…

محاصره تروا در یونان باستان

آيا واقعا چنين محاصرهاي روي داده است تنها اين را ميدانيم كه همه مورخان و شاعران يونان و تقريبا همه اسناد معابد و روايات يوناني در مورد وقوع اين محاصره ترديد نكردهاند. باستانشناسي هم شهر ويران تروا را، از سر بزرگواري، چند شهر شمرده و به ما…

تاریخ تروا در یونان باستان

بين شبه جزيره يونان و كرت دويست و بيست جزيره وجود دارد. اين جزاير، كه درياي اژه را خالدار كردهاند، در پيرامون دلوس دايرهاي پديد آوردهاند كه ((سيكلاد)) (به معني مدور) ناميده ميشود. بيشتر اين جزاير ناهموار و بي آب و علفند و روزگاري كوهستانهاي…