مرور برچسب

تاریخ تپه قلی درویش

تاریخچه تپه قلی درویش

روستای قمرود در 20 كیلومتری شهر قم قرار دارد. منطقه باستانی قمرود به وسیله رودخانه به دو بخش تقسیم می شود. ساحل راست یا بخش شرقی را قمرود و بخش غربی را البرز می نامند. تپه قلی درویش در این محل قرار دارد.