مرور برچسب

تاریخ ساماتو

ژاپن یا ساماتو

ساماتو (ژاپن) بزرگ كشوري آسماني است. تنها سرزمين ماست كه به دست «نياي آسماني» بنيادگذاري شده است. تنها آن است كه از جانب الاهة خورشيد به سلسلة طولاني اخلاف او انتقال يافته است. چيزي از اين گونه دركشورهاي بيگانه وجود ندارد. از اين رو…