مرور برچسب

تاریخ مختصر از سلسله اشكانیان

تاریخ مختصر از سلسله اشکانیان

اشکانیان، یکی از دودمان‌های پارتی‌های ایران باستان بودند که در دوره هخامنشی و پس از آن حکومت مستقل خود را برخیل شرقی ایران به نام "آشکا" برپا کردند. آشکانیان در دوره سلوکی و پس از آن تحت تأثیر فرهنگ یونان قرار گرفتند و در نهایت در دوره