مرور برچسب

تب

سلسلۀ پنجم تا دهم مصـر

سلسلۀ پنجم 2345 - 2494 ق.م: نُه نفر از فرمانروایان این سلسله برای ما شناخته شده هستند که عبارتند از: (1. یوسِرکاف 2. ساهوره 3. نِفِریُرکار 4. شِپ سِسکارایسی 5. نِفِرِفرِ 6. نیوسِرر 7. مِنکا اوهور آکااهور 8. جـِد کارایسی 9. یونس / اوناس.)…

دوران پادشاهی جدید و امپراطوران این دوره مصر در آثار مورخان

نقشه مصر باستان در دوره پادشاهی جدید عبور هیکسوس ها را باید بزرگترین و دردناک ترین فاجعه در تاریخ مصر به شمار آورد. شاهزادگان و امرای تب خود نخستین کسانی بودند که پیشاپیش مردم قیام کرده و دربرابر این مهاجمان ایستادگی نمودند و خود را…