مرور برچسب

تحلیل انقلاب مشروطه

اهمیت و ارزش انقلاب ملی مشروطه ایران

نهضت مشروطه‌خواهی در میان برخی از افراد روشنفکر از طبقات مختلف ایران هنگامی آغاز شد که در سراسر قاره‌ی پهناور آسیا، جز کشور ژاپن، همه جا رژیم خشن حکومت مطلقه فردی برقرار و قسمتی از این قاره‌ی عظیم در سلک مستعمرات و مستملکات دول زورمند