مرور برچسب

تحوطمس سوم

امپراطوری های مصر باستان

ملكه بزرگ - تحوطمس سوم - اوج عظمت مصر شايد هجوم از خارج مصر، به واسطة خون جديدي كه با خون مردم اين سرزمين آميخت، سبب تجديد جواني آن شده باشد؛ ولي، در عين حال، دورة جديد آغاز يك مبارزة هزار ساله ميان مصر و آسياي باختري به شمار مي‌رود.…

امپراطوری بزرگ مصر باستان

ملكة بزرگ - تحوطمس سوم - اوج عظمت مصر شاید هجوم از خارج مصر، به واسطة خون جدیدی كه با خون مردم این سرزمین آمیخت، سبب تجدید جوانی آن شده باشد؛ ولی، در عین حال، دورة جدید آغاز یك مبارزة هزار ساله میان مصر و آسیای باختری به شمار می‌رود.…