مرور برچسب

ترجمه ستون دوم کتیبه فارسی بیستون

ترجمه ستون دوم کتیبه فارسی بیستون

داریوش شاه گوید : بعد از این نیدینتوبل با چند سوار گریخت و به بابل وارد شد. آنگاه من به بابل رفتم. به خواست اهورامزدا بابل راگرفتم و نیدینتوبل را دستگیر کردم