مرور برچسب

ترجمه ستون سوم کتیبه فارسی بیستون

ترجمه ستون سوم کتیبه فارسی بیستون

داریوش شاه گوید : سپس من ارتش ایران را از ری به سوی ویشتاسپ فرستادم. چون این ارتش نزد ویشتاسپ آمد ویشتاسپ این ارتش را در اختیار گرفتو در شهری به نام پانی گرابان در پارت با شورشیان نبرد کرد. به خواست اهورامزدا ویشتاسپ سپاه شورشیان را در هم…