مرور برچسب

ترجمه سنگ نبشته ردیف وسط مقبره داریوش در نقش رستم

سنگ نبشته ردیف وسط مقبره داریوش در نقش رستم

خدای بزرگ است اهورامزدا که این جهان شگرف را آفرید که برای مردم شادی آفرید که خرد و توانایی به داریوش شاه بخشید.به خواست اهورامزدا من چنانم که راستی را دوست دارم و از دروغ بیزارم.من نمی خواهم توانا بر ناتوان ستم کند همچنین دوست ندارم که به…