مرور برچسب

ترجمه مدارک

ترجمه رسمی مدارک چیست و  چرا به آن نیاز داریم؟

برای ارسال  مدارک خود برای هر دانشگاه، موسسه یا سازمان رسمی نیاز است تا با زبان مورد نظر مقصد، این کار را به انجام برسانید. ترجمه رسمی در خصوص مدارک رسمی انجام می‌شود و می‌‌بایست الزاما توسط مترجم رسمی مورد تایید قوه قضائیه صورت گیرد و در…