مرور برچسب

تصاویر آنتیوخوس سوم

شاهان سلوکی / آنتیوخوس سوم

شاهان سلوکی / آنتیوخوس سوم  او درسال223 پ م پادشاه شد و به نام آنتیوخوس بزرگ مشهور است. او كه در نوجوانی به شاهی رسیده بود به مرور توانست در شرق قدرت را به دست گیرد. او مولون را ساتراپ ماد نمود و آلكساندر را ساتراپ فارس. وی به سبب جوانی