مرور برچسب

تصاویر دروازه ملل

ساخت دروازه ملل تخت جمشید

دروازه ملل نام كاخ كوچكی در شمال شرقی صفه تخت جمشید و جلوی پلكان ورودی است . علت نامگذاری آن به این سبب است که نمایندگان ملل مختلف ابتدا از این دروازه وارد می شدند و سپس به کاخهای مختلف هدایت می شدند به همین سبب شکل این دروازه می بایست طوری…