مرور برچسب

تصاویر سربازخانه تخت جمشید

سربازخانه تخت جمشید

در شرق کاخهای صد ستون و خزانه خیابان 320 متری قرار دارد که توسط برج و بارو صفه را از کوه رحمت جدا می کند. این قسمت مخصوص سربازان و محل استقرار آنها بوده و معماری آن نسبت به کاخها ساده تر است. در این قسمت چندین کتیبه مختلف کشف شده است