مرور برچسب

تصاویر سلکوس اول

شاهان سلوکی / سلوکوس اول

شاهان سلوکی / سلوکوس اولدر سال 312پ م بابل را فتح كرد و آنجا را پایتخت خود قرار داد. او پارسها، مادها، بلخی ها عربها، تپوریها، سغدیها، هیركانیها و رخجی ها را به زیر سلطه خود در آورد. سوریه تا كرانه مدیترانه را نیز فتح كرد. او با اپما