مرور برچسب

تصاویر شهر باستانی دهانه غلامان

شهر باستانی دهانه غلامان

تنها شهر خشتی گزارش شده هخامنشی   این شهر باستانی در 44 كیلومتری زابل قرار دارد و به دوران هخامنشی تعلق دارد. بناها از گل خام هستند و به دلیل چسبندگی بسیار زیاد گل این منطقه، دیوارها پس از خشك شدن از آجر نیز سخت تر شده اند. به همین