مرور برچسب

تصاویر کاخ تچر

کتیبه روی لباس داریوش در کاخ تچر

این نوشته بر روی لباس داریوش در کاخ تچر است و در کاخ هدیش نیز در طرح خشیارشا تکرار شده است.آیا می توان نتیجه گرفت که کاخ هدیش نیز از آن داریوش بوده؟