مرور برچسب

تصاویر کاخ خزانه تخت جمشید

خزانه تخت جمشید

در جنوب شرقی صفه کاخ بزرگی که با دیوارهای ستبر احاطه شده قرار داردوخیابان پهنی آنرا از دیگر بناها جدا کرده است.نقشه اصلی این کاخ همواره یکسان نبوده و مرتبا دستخوش تغییر شده است .ابتدا داریوش آنرا احداث کرد و ساختمانی بزرگ با اضلاع 120*60…