مرور برچسب

تصاویر کاخ 100 ستون

کاخ صد ستون تخت جمشید

کاخ 100 ستون یا بار عام یا تالار تخت دومین کاخ تخت جمشید از نظر وسعت است و خشایارشا ساخت آنرا شروع و اردشیر اول آنرا پایان داد. سالن اصلی این کاخ 100 ستون در ردیفهای 10 تایی داشت. سمت شمال آن با دو در به ایوان و حیاط بزرگی می رسد که دروازه…