مرور برچسب

تصاویر کهن دژ

کهن دژ یا نارین قلعه

طبق نظر محلی ها قدمت این دژ به 7000 سال میرسد . این قلعه تا انجایی که اطلاعات محلی هست به ساخلو یا یک جور محل ذخیره در زمان هخامنشی معروف بوده است . طبق اطلاعات محلی تا زمانی که هیچ گونه نگهبانی این دژ نداشته است توریست های خارجی ظرفهای…