مرور برچسب

تصاویر گوردخمه سرخده

گوردخمه سرخده

گوردخمه سرخدهگوردخمه سرخده   این گور دخمه در نزدیكی كرمانشاه روبروی كوه بیستون كنار روستای سرخ ده قرار دارد كه به دوران هخامنشی باز میگردد. عده ای آنرا محل دفن گیومات مغ میدانند،ولی این فرض سندیت ندارد. دور این گور سه قاب تراش وجود