مرور برچسب

تعداد کشته شدگان بمباران هیروشیما

بمباران هیروشیما

«بمب‌افکن بی- ٢٩» همیشه آن‌قدر خوب تحت مراقبت و نگهداری نبوده است. ده‌ها سال پس از جنگ، این بمب‌افکن رها شده بود. قطعات آن از هم جدا و هر یک جایی پراکنده بود. پرندگان در موتورهایش لانه کرده بودند و تیراندازش تخریب شده بود.