مرور برچسب

تمدن کرت یونان

فرهنگ در تمدن کرت یونان

مزاحمترين جنبه فرهنگ كرت، زبان كرتي است. اين زبان، كه از زمان حمله قوم دوري به كرت با الفباي يوناني نگاشته شده است، زباني است كه بكلي با زبان يوناني فرق دارد و، از لحاظ صدا، به زبان مصري و قبرسي و حتي گويشهاي آناطولي خاور نزديك ميماند.…

دین در تمدن کرت یونان

دین كرتي شايد وحشي باشد، اما مسلما سرشتي ديني دارد. اعتقاد ديني او مشتمل بر عناصري است از فتيشيسم و خرافات، ايدئاليسم و احساس احترام; كوه‌ها، غارها، سنگها، عدد سه، درختان، ستونها، خورشيد و ماه، بز و مار، كبوتر و گاو را ميپرستد. بينش ديني او…

جامعه در تمدن کرت یونان

در فرض، كرت را اول چنين ميبينيم: جزيرهاي است كه به وسيله كوه‌ها منقسم شده است، و در هر دهكده، طايفهاي كوچك به رياست يك تن در استقلال به سر ميبرد و، به شيوه انسانها، با حسادت، به طايفه‌هاي ديگر مينگرد و همواره با آنها ميستيزد. سپس رهبري مصمم…

مردان و زنان در تمدن کرت

كرتيان چنانكه از تصويرهاي ايشان برميآيد، به تبر دودم، كه از علايم ديني برجسته آنان است، شباهت غريب دارند; تنه مردان و زنان، بي تفاوت، به كمري باريك، كه از مد عصر ما نيز افراطيتر است، ختم ميشود. همه كوته بالايند. حركاتشان پرلطف مينمايد.…