مرور برچسب

تنگه هلسپونت

ایرانیان باستان به راستی چه کسانی بودند؟

شاهنشاهی هخامنشی تفاوتی واضح با اسلاف خود داشت. آن نخستین امپراتوری دنیا بود. می‌توان گفت که یک امپراتوری آفریقایی-اروسیایی بود، چون مستمل بر قسمت هایی از آفریقا و آسیا و اروپا می‌شد. ایرانیان، ساکنان باستانی آنچه اکنون ایران است، یکی از…