مرور برچسب

ته هیونگ

گوم موجام

گوم موجام (؟-670) رهبر نظامی جنبش کوتاه مدت احیای گوگوریو بعد از سقوط آن بدست شیلا در اواخر قرن هفتم میلادی بود. بعد از سقوط پادشاهی به دست تانگ و شیلا در سال 668، او جنبش مقاومتی را در حوزه رودخانه ته دونگ بر افروخت و در سال 670 آنسونگ…

یون نامسان

یون نامسان (639-701) سومین پسر رهبر نظامی و دیکتاتور گوگوریو یون گه سومون (665-603؟) به شمار می رفت.برادر بزرگتر وی یون نام سنگ بر خط سیر شغلی و حرفه ای وی سایه سنگینی افکنده بود. او از سنین جوانی به مقام سونین منصوب گشته و مرتبه های…