مرور برچسب

تپه اهرنجان

تاریخچه تپه اهرنجان

در این تپه ابزار سنگی، استخوانی، سفالی و سنگ ابسیدین کشف شده است. سفال های این منطقه با عناصر هندسی تزیین شده اند و دست ساز به همراه شاموت گیاهی هستند.