مرور برچسب

تپه باباجان

تپه باباجان

این تپه در نورآباد لرستان قرار دارد و اولین بار از سال 1963-68 توسط خانم كلرگاف مید حفاری شد. باباجان از یك تپه مركزی و تپه های جانبی تشكیل شده كه فقط تپه مركزی آن حفاری شده است.