مرور برچسب

تپه عبدالحسین

تاریخچه تپه عبدالحسین

این تپه باستانی در نزدیكی نهاوند قرار دارد. ساكنان اولیه این تپه فاقد معماری خاصی بودند و به صورت گذرا در این محل زندگی می كردند. آنها در زمین حفره هایی ایجاد و دیوارهای داخلی آنرا گل اندود می كردند. در این چاله ها بذر پسته، گندم و تعدادی…