مرور برچسب

تپه نور آباد

تاریخچه تپه نور آباد

تپه نورآباد در 80 كیلومتری خرم آباد دو كیلومتری نورآباد قرار دارد و در ابتدا توسط اول اشتاین در آن تحقیقاتی انجام شده است. پس از انقلاب آقای سید سجادی در این تپه حفاری كرده و 5 دوره مضطرب را شناسایی كرده است.