مرور برچسب

تپه چغابنوت

تاریخچه تپه چغابنوت

این تپه كوچك در 6 كیلومتری تپه چغامیش قرار دارد. در سال 1976 هییت باستان شناسی دانشگاه شیكاگو در حال حفاری در تپه چغامیش بود كه تیغه بلدوزری در تپه چغابنوت آثاری باستانی را از زیر خاك بیرون آورد.