مرور برچسب

تپه گنج دره

تاریخچه تپه گنج دره

در لایه هایی از تپه كه قدیمی تر بوده محلهای زندگی بسیار ساده بودند و فقط شامل حفره هایی در دل خاك هستند كه انسانها در آنها زندگی می كردند.