مرور برچسب

تپه گیان از 4500 پ م

تاریخچه تپه گیان

تپه گیان نزدیك نهاوند و در جنوب غربی شهر گیان است. در این تپه مجموعا چهار نوع معماری در پنج دوره تاریخی كشف شد. به علت تخریب شدید، تعیین نقشه بناها امكان پذیر نیست.