مرور برچسب

جانیبک خان

قزاقستان: حقایق و تاریخ

قزاقستان اسماً یک جمهوری ریاست جمهوری است، اگرچه به گفته بسیاری از ناظران، در زمان رئیس جمهور قبلی یک دیکتاتوری بود. رئیس جمهور کنونی قاسم ژومارت توکایف، جانشین دست انتخاب رهبر پیشین نورسلطان نظربایف است که از قبل از سقوط اتحاد جماهیر شوروی…