مرور برچسب

جانی قربان

 تاریخ و سرانجام سلسله جانی قربان

درباره ریشه و خاستگاه طایفه جانی قربان نظرات متفاوتی ارائه شده است. برخی این طایفه را یکی از شعب قبیله بزرگ مغولی اویرات می دانند. برخی نیز اعتقاد دارند که این طایفه از قوم موسوم به هزارچه  نشأت گرفته اند. بنابراین عقیده، جانی قربان از طریق…