مرور برچسب

جزیره تسوشیما

آن یونگ بوک

یک دیپلمات شخصی که بیشتر از یک قهرمان درخشید: منازعات بی پایان مالکیتی میان کره جنوبی و ژاپن بر سر جزایر دوکدو در دریای شرقی، در حقیقت پیشینه ای به درازای 300 سال دارد. اما دربار سلسله کره ای چوسون به علت منازعات سیاسی قادر به تمرکز بر قیل…

یی جونگ مو

یی جونگ مو  (1425-1360) فرماندهی کره ای بود که لشکرکشی گیهه شرقی را به منظور فتح جزیره تسوشیما در سال 1419 هدایت کرد.او به خاطر هدایت ناوگانی شامل 227 کشتی و 17285 سرباز که در 19 جون 1419 در جزیره تسوشیما در خلیج آسو پیاده شدند مشهور…