مرور برچسب

حسن اعظام قدسی

وقتی پهلوی اول «رضاخان هیئتی» نام گرفته بود!

عزاداری ماه محرم و برپایی شعائر حسینی در ذات فرهنگ ایرانیان نهادینه شده است، اما این موضوع فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسیِ رایج در بین ایرانی ها در دوره پهلوی اول آماج هجومی زننده قرار گرفت. رضاخان در پی جامعه‌سازی آیده آل بود و اجتماع جامعه