مرور برچسب

حکومت هزاره ها

مردم هزاره افغانستان

هزاره ها یک گروه اقلیت قومی افغانی با اجداد مختلط فارس، مغولی و ترک هستند. شایعات مداوم حاکی از آن است که آنها از نسل ارتش چنگیزخان هستند که اعضای آن با مردم محلی فارس و ترک مخلوط شده اند. آنها ممکن است بقایای نیروهایی باشند که محاصره…