تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

خدایان اوگاریت

اسطوره‌شناسی اوگاریتی/ ugaritic mytology/

دانش کنونی ما دربارۀ اسطوره‌شناسی اوگاریتی متکی بر تعدادی الواح است که در داخل پدر پیرامون معبد بعل در اوگاریت یافت شده است ( رأس شورا Ras šemra). آن‌ها به یک گویش سامی غربی به گونۀ خط میخی« الفبای» کنعانی حدود ۱۴۲۵ و ۱۳۵۰ پیش از…

آقت قهرمان اوگاریت

آقت/Aqhat/ آقت ، قهرمان یک داستان اورگاریتی است که بخشی از آن، بر روی چندین لوحه حفظ و به وسیله الی ملک Elimelek، کاتب نوشته‌شده و از بایگانی رأس شمرا Ras šemra، به‌دست‌آمده است.دانل Danel از پادشاه خود می‌نالد، زیرا پسری ندارد و از…