مرور برچسب

خسروانیات

سهم باربد رامشگر در هنر ایران دوره ساسانی

از سازندگان و رامشگران عصر ساسانی سه نام مشهور موسیقی عهد خسرو پرویز را در تاریخ موسیقی ایران ممتاز میسازد ، باربد ، سرکش و نکیسا، با آنکه هر سه تن استادان بزرگ این عصر بوده اند ابداع اکثر دستگاه های موسیقی ایران، غالباً به باربد منسوب شده…