مرور برچسب

دانجونگ

ژنرال کیم جونگ سو

ژنرال کیم جونگ سو (1383- 10 نوامبر 1453) ژنرالی مشهور بود که توسط پادشاه سجونگ کبیر برای نابودی مانچوها در سال 1433 به شمال فرستاده شد. لشکر کشی نظامی کیم باعث تصرف چندین قلعه، به عقب راندن دشمن به سمت شمال و احیای قلمرو کره شد که تقریبا…

شش وزیر شهید

شش وزیر شهید شش وزیر شهید یا "سایوکسین" شش وزیری از سلسله چوسون بودند که به جرم توطئه برای قتل پادشاه سجو و بازگرداندن پادشاه دانجونگ به سلطنت توسط او در سال (1456م) اعدام شدند.این شش تن "سئونگ سام مان"، "پاک پنگ نیون"، " ها وی جی"،"…