حمله اعراب به دمشق

پیامبر اسلام دو بار به سرزمین شام و به مرزهای امپراتوری روم حمله کرد. سپاه اسلام نخستین بار در غزوه «مؤته» با سپاه انبوه و تا دندان مسلح رومیان روبرو...